blauwalgen

blauwalgen

Verbetering waterkwaliteit

Verspreiden Phoslock

Drijflaag blauwalgen

Bouwen zanddam

Zwanen in recreatieplas

Onderzoek

Partijen

In recreatiegebied de Gouden Ham treedt, als de omstandigheden voor de groei van blauwalgen gunstig zijn, regelmatig overlast voor recreanten op. Om dit te bestrijden is in 2005 de recreatiemaatschappij gestart met een breed onderzoek. Dit onderzoekprogramma vindt plaats in samenwerking met:

 • provincie Gelderland

 • Ondernemersvereniging Gouden Ham

 • Radboud Universiteit Nijmegen

 • Rijkswaterstaat Limburg

 • Waterdienst Rijkswaterstaat

 • Gemeente West Maas en Waal

Korte termijnmaatregelen

Daarnaast wordt op verschillende locaties met verschillende korte termijnmaatregelen gewerkt om het vormen van drijflagen zoveel mogelijk te voorkomen of uit te stellen. De resultaten met deze korte termijn maat-regelen worden meegenomen in het onderzoek.

Gewerkt is aan:

 • Water in beweging houden met pompen

In 2006 en 2007 heeft de Recreatiemaatschappij pompen ingezet om het water in de zwemlocatie Maaslanden in beweging te houden om de vorming van drijflagen te voorkomen. aanvankelijk leek dit te helpen, maar toen de omstandigheden echt gunstig werden voor de groei van blauwalgen bleek de maatregel onvoldoende en werd de concentratie van blauwalgen in het water toch te hoog.

 • Gebruik van olieschermen

In 2008 wordt waarschijnlijk doorgegaan met het inzetten van pompen en worden er olieschermen geplaatst bij de invaart van de Maaslanden. Doel hiervan is om de drijflagen buiten de zwemlocatie te houden. Een nadeel is dat deze schermen, afkomstig van  Rijkswaterstaat, aan het begin van het seizoen  gehaald en gemonteerd moeten worden en aan het eind ervan weer gedemonteerd en teruggebracht moeten worden.

 • Gebruik van ultrasoon geluid in combinatie met olieschermen

In mei 2007 is in de zwemlocatie het Groene Eiland een proef gestart met ultrasoon geluid. Er zijn olieschermen gelegd voor de invaarten naar de plas en er zijn drie sonarapparaten ge´nstalleerd verdeeld over de plas. Gebleken is dat de olieschermen de drijflagen niet goed buiten de zwemlocatie konden houden.

 • Afsluiten zwemlocatie Het Groene Eiland in combinatie met gebruik van Phoslock en aanvullende maatregelen

Begin 2008 is deze zwemlocatie met drie gronddammen definitief afgesloten van het overige water van de Gouden Ham. Deze locatie is nu apart beheersbaar. In aanvulling hierop is de volgende combinatie van maatregelen genomen om de groei van blauwalgen te beperken:

 • Verwijderen van overhangende beplanting aan de oeverzone.

 • Verlagen fosfaatgehalte door middel van Phoslock.

Phoslock is een natuurlijk middel gebaseerd op bentonietklei dat  fosfaat in het water bindt in een vorm die niet geschikt is als voedsel voor de algen.

 • Inzetten pompen en streamers
  Als het water in beweging gebracht wordt zal dit meer zuurstof opnemen. Voor de korte termijn wordt hiervoor met eeen elektrische pomp gewerkt. Voor de langere termijn wordt gekeken naar de mogelijkheden voor het inzetten van een windmolentje.

 • Aanplant riet
  Ter ondersteuning van het herstel van de waterkwaliteit is een rietveld gepland van circa 2.000 stuks. Elke twee jaar wordt het riet geoogst. De rietstekken komen aan een gedeelte van de oevers van de baai.

Het effect van dit pakket maatregelen wordt wetenschappelijk onderzocht en begeleidt door de Universiteit van Wageningen (Wageningen University Research (WUR)) en ingenieursbureau DHV met een bemonsteringsprogramma van een jaar.

Resultaten

De resultaten van dit pakket maatregelen zijn bemoedigend. Er zijn in het gehele recreatieseizoen geen blauwalgen waargenomen in deze zwemlocatie en er is is ook geen zwemverbod geweest.

Hierbij past de kanttekening dat deze aanpak niet de eindoplossing recreatiegebied kan zijn. de zwembaai is circa 6 ha en deels vrij ondiep. Het water in de Gouden Ham beslaat circa 200 ha en is op verschillende plaatsen vrij diep.

Meetresultaten

Hier vindt u links naar rapporten van metingen die in het kader van de korte termijn maatregelen uitgevoerd zijn.

Totaal fosfaat 2006

Analyse juli 2007

Analyse augustus 2007

Totaal fosfaat september 2007

Analyse apr-mei 2008

Tabel P-gebonden sediment apr-mei 2008

Analyse RWS mei-juni 2008

Analyseresultaten april-september 2008

Analyse RWS juli-september 2008

 

 

 

Aanleggen van de dam voor de zwembaai

Aanleggen van de dam voor de zwembaai

 

 

 

 

 


Strooien van Phoslock in de zwembaai

Strooien van Phoslock in de zwembaai

 

 

 

 

 

 

Blauwalgen buiten de zwembaai

De groenige kleur wordt veroorzaakt door de blauwalgen buiten de zwembaai

 

 

 

 

Helder,veilig water in de zwembaai

Helder, veilig water in de zwembaai (Deze foto en die hierboven zijn op vrijwel hetzelfde moment gemaakt. Het verschil is significant.)